رتبه بر اساس میزان فروش آخرین هفته در آمریکای شمالی
باکس افیس 3 بهمن
1
Split
آخر هفته :
فروش کل :
بودجه :
هفته ها :
1
$10M
$41.1M
$41.1M
2
xXx
آخر هفته :
فروش کل :
بودجه :
هفته ها :
1
$85M
$20M
$20M
3
Hidden Figures
آخر هفته :
فروش کل :
بودجه :
هفته ها :
5
$25M
$84.2M
$16.2M
4
Sing
آخر هفته :
فروش کل :
بودجه :
هفته ها :
5
$75M
$249M
$9M
5
La La Land
آخر هفته :
فروش کل :
بودجه :
هفته ها :
7
$7M
$89.6M
$8.3M