رتبه بر اساس میزان فروش آخرین هفته در آمریکای شمالی
باکس افیس ۲۷ آذر
1
Rogue One
آخر هفته :
فروش کل :
بودجه :
هفته ها :
2
$200M
$286.4M
$64.4M
2
Sing
آخر هفته :
فروش کل :
بودجه :
هفته ها :
1
$75M
$55.9M
$35.3M
3
Passengers
آخر هفته :
فروش کل :
بودجه :
هفته ها :
1
$110M
$22.2M
$14.9M
4
Why Him?
آخر هفته :
فروش کل :
بودجه :
هفته ها :
1
$38M
$11.1M
$11.1M
5
assassin's creed
آخر هفته :
فروش کل :
بودجه :
هفته ها :
1
$1M
$17.8M
$10.3M